Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

I.

Obchodní společnost O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o., se sídlem: Vinohrady 794/45, Štýřice, 639 00 Brno,

IČ: 26965151 (dále jakoO.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o.) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje návštěvníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako návštěvníci).

O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. tímto nakládá s informacemi v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako nařízení), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako zákon).

 

II. Subjekt a správce údajů, zdroj osobních údajů

Návštěvník je ve smyslu nařízení subjektem údajů, zatímco O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. správcem osobních údajů návštěvníka.

O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. zpracovává osobní údaje návštěvníků získané převážně od návštěvníků, případně také osobní údaje návštěvníků, které jsou přístupné ve veřejně dostupných rejstřících, seznamech, registrech či z jiných veřejně dostupných zdrojů.

 

III. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační a kontaktní údaje návštěvníka, zejména pak jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, adresu bydliště či sídla, číslo účtu, emailovou adresu a telefonický kontakt.
  • Údaje o veškerých službách poskytovaných návštěvníkovi, údaje z veškeré komunikace mezi a O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o., zejména tedy údaje z komunikace telefonické, emailové, stejně jako údaje z chatu a sms.
  • Údaje o transakcích mezi O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. a návštěvníkem, údaje o bankovním spojení návštěvníka.

 

IV. Účely a právní důvod zpracování údajů

O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. osobní údaje návštěvníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

  • Zpracování osobních údajů návštěvníka je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. a návštěvníkem, jakož i k poskytnutí služby samotné.
  • Zpracování osobních údajů návštěvníka je nezbytné pro účely splnění právních povinností, kterými je O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. vázána. O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. má zejména povinnosti vůči orgánům státní správy, které jsou jí uloženy platnými právními předpisy, jakož i povinnosti prevenční a povinnosti směřující k obezřetnosti při uzavírání smlouvy.
  • Zpracování osobních údajů návštěvníka je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. Oprávněným zájmem O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. může být zejména uplatnění práv z mezi stranami uzavřené smlouvy či v souvislosti s poskytovanou službou obchodní nebo jiné sdělení návštěvníkovi.

 

V. Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

Poskytnutí uvedených osobních údajů a jejich zpracování ze strany O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. výše uvedené účely je zákonným požadavkem a návštěvník je proto povinný tyto osobní údaje O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. poskytnout.

Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany návštěvníka. Pro účely řádného a správného výkonu práv a povinností O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o., jak před uzavřením smlouvy, tak v průběhu trvání smluvního vztahu i po jeho zániku, je nezbytná plná a jednoznačná identifikace návštěvníka, která je spojena s poskytnutím osobních údajů návštěvníka.

V případě, jestliže si návštěvník nepřeje být příjemcem e-mailových obchodních či jiných sdělení od O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o., je návštěvník oprávněn vyjádřit se zasíláním těchto sdělení nesouhlas, a to prostřednictvím emailu O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. při první e-mailové komunikaci či kdykoli po ní.

 

VI. Příjemci osobních údajů

O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. poskytuje osobní údaje návštěvníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující zaměstnavateli účetní služby a osoby poskytující zaměstnavateli datová úložiště), agentura, dopravce nebo jiný subjekt. O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. takto poskytuje údaje bez souhlasu návštěvníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování.

Jakékoli poskytování osobních údajů návštěvníka jakýmkoli dalším příjemcům, z jiných než výše uvedených důvodů, je možné pouze na základě souhlasu, který návštěvník O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. předem udělí.

 

VII. Práva návštěvníka

Návštěvník má právo požadovat od O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. přístup k jeho osobním údajům, které O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. má k dispozici, stejně tak jako jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování těchto údajů.

Návštěvník má taktéž právo vznést námitku proti zpracování, avšak pouze tehdy, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. a návštěvníkem, jakož i z právních předpisů.

Návštěvník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

VIII. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje návštěvníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. a návštěvníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví.

Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.